Category Archives: Ubezpieczenia komunikacyjne

Artykuły, newsy, porady prawne na temat ubezpieczeń komunikacyjnych

Jazdy firmowymi autami uczą ubezpieczyciele

        Firmy ubezpieczeniowe tłumaczą, że szkolenie kierowców aut flotowych jest sposobem na zmniejszenie   wypłacanych odszkodowań.

W 2011 r. koszty  ubezpieczeń floty samochodowej wzrosły o 10 procent , tak  wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

I mogą rosnąć nadal, bo osoby kierujące pojazdami służbowymi powodują  więcej szkód niż pozostali ubezpieczeni.

Sposobem na zmniejszenie liczby szkód we flotach są szkolenia z techniki jazdy, które są proponowane przez niektórych ubezpieczycieli.

Read the rest of this entry

Reklamy

Kiedy może Cię zatrzymać policja albo inne służby

Drogówka może zatrzymać kierowcę do kontroli praktycznie zawsze i wszędzie. Sprawdź, jak się wtedy zachować.

Jak uzyskać samochód zastępczy z OC

Nowa Trybuna Opolska opublikowała dzisiaj artykuł na temat tego jak skorzystać z samochodu zastępczego z OC sprawcy wypadku, w wyniku którego nasz samochód został unieruchomiony.

Read the rest of this entry

Co się zmieniło w przepisach dotyczących OC?

11 lutego br. weszły w życie przepisy nowej ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Najwięcej zmian dotyczy zasad wypowiadania umów.

Jakie zmiany odczują kierowcy, którzy będą ubezpieczać samochody według nowych przepisów?

– Nowa ustawa reguluje m.in. kwestię wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku zmiany ubezpieczyciela, podwójnego ubezpieczenia OC lub zbycia pojazdu. Nowe przepisy wskazują, że kierowca powinien złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej, ale, co bardzo istotne, bez rygoru nieważności. Zatem właściciele samochodów mogą przekazywać ubezpieczycielowi oświadczenia woli i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia w różnych formach: ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną – wyjaśnia Marta Majkowska, Kierownik Działu Obsługi Ubezpieczeń w Volkswagen Bank Polska S.A.

Czyli w praktyce od 11 lutego kierowcy już nie muszą wypowiadać umów na piśmie?

Pomimo wprowadzonych zmian, nie każdy zakład ubezpieczeń był w stanie uruchomić od 11 lutego br. możliwość telefonicznego składania wypowiedzeń. Rozwiązania takie są kosztowne i czasochłonne. W dalszym ciągu najbezpieczniejszą formą dla właściciela pojazdu jest wypowiedzenie ubezpieczenia OC na piśmie. Pisemne wypowiedzenie może być złożone przez ubezpieczonego przesyłką listową, faksem lub osobiście w zakładzie ubezpieczeń, oddziale albo w agencji ubezpieczeniowej. Zgodnie z przepisami nowej ustawy, w przypadku przesyłki listowej wiążąca jest data nadania jej na poczcie, a nie jak dotychczas, data dostarczenia do zakładu ubezpieczeń. Jest to zmiana zdecydowanie na korzyść ubezpieczonych. Nie zmieniają się natomiast przepisy, w przypadku przesyłki wypowiedzenia za pośrednictwem prywatnego kuriera – w tym przypadku liczy się data otrzymania oświadczenia przez zakład ubezpieczeń lub agenta.

Jakie dane powinny się znaleźć na pisemnym wypowiedzeniu, aby było ważne?

Wypowiedzenie OC powinno zawierać:
– nazwę i adres zakładu ubezpieczeń,
– numer wypowiadanej polisy,
– dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko i adres),
– dane pojazdu, który był przedmiotem ubezpieczenia (marka, model, numer rejestracyjny),
– podpis wypowiadającego.

Jakie znaczenie ma nowelizacja przepisów dla agentów ubezpieczeniowych?

Od 11 lutego br. wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC będzie można składać także u agentów ubezpieczeniowych. Pomimo tego, że bieg terminu danej sprawy rozpoczyna się w dniu złożenia wypowiedzenia przez ubezpieczonego u agenta, to należy pamiętać, że w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie otrzyma od agenta informacji o wypowiedzeniu na czas, konsekwencje odczuje sam ubezpieczony. Nowe przepisy nakładają na agencje obowiązek przesyłania wypowiedzeń, rezygnacji, zawiadomień i próśb od klientów do zakładów ubezpieczeniowych jak najszybciej.

Co się dzieje, gdy właściciel pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC u nowego ubezpieczyciela, nie wypowiadając poprzedniej umowy?

W przypadku, gdy klient zawrze umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń, a nie wypowie poprzedniej, umowa ubezpieczenia automatycznie przedłuży się na kolejne 12 miesięcy. W takiej sytuacji, posiadacz pojazdu ma możliwość wypowiedzenia wznowieniowej automatycznie umowy w dowolnym momencie. Składka zostanie wtedy obliczona do dnia wypowiedzenia umowy.

Czy nowelizacja przepisów dotyczy również sytuacji, w której następuje zmiana właściciela pojazdu?

Tak. Posiadacz pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu może wypowiedzieć umowę OC ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, aż do czasu zakończenia okresu ubezpieczenia. Umowa OC ulega rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta lub listownie, a nie jak dotychczas, po 30 dniach od nabycia pojazdu. W przypadku niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy OC, zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki OC, począwszy od dnia nabycia pojazdu, z uwzględnieniem przysługujących zniżek lub obciążających zwyżek.

Zmieniają się również obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń w przypadku klientów, których umowy zostały przedłużone automatycznie. Jak taką sytuację regulują obowiązujące od niedawna przepisy?

Zgodnie z nową ustawą, w przypadku zawarcia automatycznie wznowionej umowy OC, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany potwierdzić zawarcie umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od jej obowiązywania. W następnym roku właściciele pojazdów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia OC według nowych przepisów, będą otrzymywać od zakładu ubezpieczeń wiążącą ofertę przedłużenia polisy OC na kolejne 12 m-cy. Ubezpieczyciele mają możliwość przesyłania informacji o ubezpieczeniu w postaci przesyłki listowej lub mailowej, jeżeli przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC klient wyraził zgodę na składanie oświadczeń w formie elektronicznej.

Jak ocenia Pani takie rozwiązanie z perspektywy właścicieli samochodów?

Ma ono swoje zalety i wady. Z jednej strony – klienci będą w ten sposób otrzymywać przypomnienie o konieczności wypowiedzenia umowy i o skutkach braku takiego wypowiedzenia, jednak z drugiej strony – będą zasypywani informacjami o ubezpieczeniu, ponieważ ofertę ubezpieczenia OC otrzymają od zakładu ubezpieczeń, a także od agenta, który w poprzednim roku wystawił polisę. Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek przesłania informacji, a agenci nadal będą intensywnie zabiegać o klientów. Nowelizacja nowej ustawy rozwiązuje problem podwójnego ubezpieczenia OC, co niewątpliwie jest ogromną zaletą dla klientów.

Jakie sankcje przewidział ustawodawca, w przypadku braku ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na właściciela pojazdu opłatę. W przypadku braku ważnego ubezpieczenia OC pojazdu, kara jest uzależniona od rodzaju pojazdu:

– pojazd osobowy – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– pojazd ciężarowy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
oraz od okresu pozostawania bez ochrony:
– do 3 dni – 20 proc. kary,
– od 4 do 14 dni – 50 proc. kary,
– powyżej 14 dni zwłoki – 100 proc. kary.

Jeśli właściciel pojazdu nie opłaci składki za ubezpieczenie OC i nie rozwiąże umowy z zakładem ubezpieczeń, umowa nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia.

Czy zakłady ubezpieczeniowe i agencje są przygotowane do funkcjonowania zgodnie z nowymi przepisami?

Zakłady ubezpieczeń, jak i agencje ubezpieczeniowe, już od paru miesięcy opracowywały procesy, aby efektywnie funkcjonować respektując nowe regulacje. Przygotowane zostały systemy informatyczne oraz wytyczne, procedury i treści umów. Wbrew pozorom – zmian jest dużo.

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy opracował już w listopadzie 2011 r. nowe procesy związane z nowelizacją ustawy, a ich propozycje przedstawił zakładom ubezpieczeń, z którymi współpracuje.

Źródło: onet.pl.

Jak oszukują towarzystwa ubezpieczeniowe?

W czasie zimy nawet kilka tysięcy osób dziennie potrzebuje pomocy ze strony swojego ubezpieczyciela. Czasami zamiast szybkiego i bezproblemowego załatwienia sprawy, kończy się długoletnią kłótnią i wizytami w sądzie.

Ostatnie kilka dni syberyjskich mrozów spowodowały falę problemów z nieodpalającymi silnikami, lawety kursowały bez ustanku, a w serwisach oraz warsztatach samochodowych ustawiały się gigantyczne kolejki.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie równoległe skargi na towarzystwa ubezpieczeniowe, które wykręcają się od wypłacania odszkodowań czy należących się usług. Lista grzechów firm ubezpieczeniowych jest naprawdę długa…

Zobacz więcej na Onet.pl!

%d blogerów lubi to: