Kursy redukujące punkty karne coraz popularniejsze


Jak po­da­je „Rzecz­po­spo­li­ta”, ze wzglę­du na no­we­li­za­cję prze­pi­sów do­ty­czą­cych re­duk­cji punk­tów karnych, w ostat­nich ty­go­dniach wzro­sła po­pu­lar­ność kur­sów po­zwa­la­ją­cych zmniej­szyć ich licz­bę. Od stycz­nia 2013 roku, kiedy to wejdą w życie nowe prze­pi­sy, bę­dzie ła­twiej stra­cić upraw­nie­nia do kie­rowa­nia po­jaz­dem.

Kilka dni temu Mi­ni­ster­stwo Trans­por­tu przed­sta­wi­ło nowy ta­ry­fi­ka­tor man­da­to­wy, który spra­wił, że takim wy­kro­cze­niom, jak np. jazda bez pasów bez­pie­czeń­stwa czy bez­praw­ne par­ko­wa­nie na miej­scu dla nie­peł­no­spraw­nych, zo­sta­ła przy­pi­sa­na znacz­nie więk­sza ilość punk­tów kar­nych, niż do­tych­czas.

Co wię­cej, po­li­cjan­ci nie mają w tej chwi­li żad­nych ogra­ni­czeń do­ty­czą­cych na­kła­da­niu man­da­tów na kie­row­ców. Może się zatem oka­zać, że w ciągu kilku minut, za spra­wą serii po­peł­nio­nych wy­kro­czeń, kie­row­ca nie tylko otrzy­ma wy­so­ki man­dat, lecz także stra­ci upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia po­jaz­dem.

We­dług „Rzecz­po­spo­li­tej”, nowy ta­ry­fi­ka­tor zna­czą­co przy­czy­nił się do wzro­stu po­pu­lar­no­ści kur­sów re­du­ku­ją­cych. Dzię­ki nim, jed­no­ra­zo­wo, każdy po­sia­dacz prawa jazdy może po­mniej­szyć swoje konto o 6 punk­tów kar­nych bio­rąc udział w kil­ku­go­dzin­nym szko­le­niu.

– „W sto­li­cy za­in­te­re­so­wa­nie jest więk­sze o 50 proc.” – mówi w wy­wia­dze z „Rzecz­po­spo­li­tą” To­masz Ma­tu­szew­ski z WORD w War­sza­wie. We­dług po­da­nych przez niego in­for­ma­cji, w pierw­szym kwar­ta­le 2011 roku licz­ba kur­san­tów wy­no­si­ła 615, pod­czas gdy w 2012 już 818. Po­dob­nie jest w in­nych pol­skich mia­stach. Jed­nak nie tylko nowy ta­ry­fi­ka­tor przy­czy­nił się do spo­pu­la­ry­zo­wa­nia kur­sów re­du­ku­ją­cych.

Od 1 stycz­nia 2013 roku wejdą w życie nowe prze­pi­sy, które cał­ko­wi­cie zli­kwi­du­ją tego ro­dza­ju usłu­gi. Jed­nak kie­row­com, któ­rzy zgro­ma­dzą ponad 24 punk­ty karne, nie zo­sta­nie ode­bra­ne prawo jazdy. Zo­sta­ną oni skie­ro­wa­ni na obo­wiąz­ko­wy kurs re­edu­ka­cyj­ny, który bę­dzie trwał aż 5 dni, zaś jego koszt bę­dzie się kształ­to­wał na po­zio­mie 500 zł. Po jego za­koń­cze­niu, kie­row­ca otrzy­ma za­świad­cze­nie z któ­rym bę­dzie mu­siał się udać do star­to­sty. Do­pie­ro wtedy bę­dzie mógł dalej le­gal­nie pro­wa­dzić sa­mo­chód.

Jeśli w ciągu 5 lat od od­by­cia kursu po­now­nie zgro­ma­dzi on ponad 24 punk­ty karne, upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia po­jaz­dem zo­sta­ną mu ode­bra­ne. Chcąc je od­zy­skać, bę­dzie on mu­siał udać się do szko­ły nauki jazdy i odbyć cały kurs, po­dob­nie jak kan­dy­da­ci na kie­row­ców, a na­stęp­nie zdać eg­za­min teo­re­tycz­ny i prak­tycz­ny.

Ale bar­dziej re­stryk­cyj­ne prze­pi­sy ob­ję­ły nie tylko kie­row­ców, lecz rów­nież funk­cjo­na­riu­szy. Od 1 stycz­nia 2013 roku będą oni mogli jed­no­ra­zo­wo do­li­czyć do konta kie­row­cy mak­sy­mal­nie 10 punk­tów kar­nych.

 
Co się zmie­ni od 1 stycz­nia 2013 roku:

1. Osoby, które prze­kro­czą 24 punk­ty karne w ciągu 12 mie­się­cy nie stra­cą upraw­nień, lecz zo­sta­ną skie­ro­wa­ne na obo­wiąz­ko­wy kurs re­edu­ka­cyj­ny i ba­da­nie psy­cho­lo­gicz­ne.

2. Trwa­ją­cy 5 dni i kosz­tu­ją­cy 500 zł kurs trze­ba bę­dzie odbyć w ciągu 30 dni od otrzy­ma­nia na­ka­zu jego od­by­cia.

3. Po ukoń­cze­niu kursu kie­row­ca bę­dzie mu­siał przed­sta­wić sta­ro­ście za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu kursu.

4. Jeśli w ciągu pię­ciu lat po od­by­ciu kurs kie­row­ca zgro­ma­dzi ko­lej­ne 24 punk­ty (razem 48) wtedy stra­ci prawo jazdy.

5. Po stra­cie prawa jazdy kie­row­ca bę­dzie mu­siał po­now­nie odbyć kurs na prawo jazdy oraz zdać eg­za­min w wo­je­wódz­kim ośrod­ku ruchu dro­go­we­go.

6. Szko­le­nia re­du­ku­ją­ce 6 punk­tów kar­nych zo­sta­ną zli­kwi­do­wa­ne.

7. Funk­cjo­na­riu­sze jed­no­ra­zo­wo będą mogli na­li­czyć mak­sy­mal­nie 10 punk­tów kar­nych.

 

ŹRÓDŁO

Reklamy

About car4fun

Pracuję w firmie Deprat Sp. z o.o. Zajmujemy się wypożyczaniem samochodów więc jestem zainteresowana motoryzacją, marketingiem. Tego bloga stworzyliśmy dla zabawy i rozrywki po pracy. Chcemy potraktować temat z przymrużeniem oka.

Posted on 30 kwietnia 2012, in Newsy. Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: